Get Adobe Flash player

                              โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ใช้หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖ สาขาวิชาชีพ ได้แก่

-         วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

-         วิชาชีพช่างเครื่องมือกล

-         วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

-         วิชาชีพช่างยานยนต์

-         วิชาชีพช่างไฟฟ้า

-         วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

                   

                               เป็นนักเรียนอยู่ประจำ สำเร็จการศึกษาแล้วต้องรับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ระหว่างการศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๑๕.- บาท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช บรรจุเป็นทหาร อัตรา สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี

          

                               เป็นนักเรียนประเภท ไป-กลับ เสียค่าใช้จ่ายเอง เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา ปวช. 

 

© 2016, แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท. 3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900